" " Quan hệ cổ đông " "
Banner

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 18/06/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán năm 2018

Ngày 29/03/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày 08/03/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 27/02/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Năm 2018

Ngày 31/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4 năm 2018

Ngày 29/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Ngày 10/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Ngày 08/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

VHE thông báo chốt danh sách cổ đông

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

VHE công bố thông tin công ty đại chúng

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta